fish_ua: (Default)
[personal profile] fish_ua
Ходила на Перлини Сезону. Правильно я зробила, що покинула писати про музику. Не те що ніц нового, просто капець, унилоє говно. Навіть минулого разу, позаторік було якось цікавіше.

Якось фестивалі переформатувалися з тих часів. З"явилася система роз"їздів по фестивалях по всій країні, раніше нарід якось бавився у своєму місті, а по чужих їздили тільки журналісти. Тепер тільки дай відмашку: на Мазепу хто їде? На Шешори? На Махнофест? Вся стрічка гуде. Стало більше таких фестів, де нарід бавиться, де всіх розважають вже більш-менш знані запрошені гурти і менше суто конкурсних, де відкриваєш для себе щось свіженьке. Ну от Дубно ще й досі в такому форматі залишається. А загалом фестивалі стали більше для слухачів, ніж для гуртів. Відчуття таке, що для музикантів трамвайчик вже от-от рушить. Молодшим доведеться невідомо як довго чекати наступного. А може вже рушив? І не визначиш, бо за останній рік крім отої кумедної пари тележурналістів достойного свіжака так і не трапилося на очі.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2014

S M T W T F S
  123 45
6 7 8 910 1112
1314 1516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 06:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios