fish_ua: (краля)
[personal profile] fish_ua
Слухаю концертик, який Миколян запостив, там він із Лазуткіним (судячи з голосу, на відео не поймеш хто) співає оті свої блюзи, дівки вірші читають... оцей: http://mykolan.livejournal.com/674918.html
Я вже казала, що музика надто часто робить мене безшкірою, як мильний поршок, ненадовго здирає якусь захисну плівку, яка стабілізує в житті.
Згадала Ірпінь, коли ті самі пісні слухала. Чось сумно трохи стало. Це місце, де мені по-справжньому добре, як більше ніде. І це товариство, з яким мені по-справжньому добре. Але однаково я не чуюся там стопроцентно своєю. От слухала, як знайомі відтоді дівчинка із Сум читає вірші, так просто і гарно, і подумала, що я би зараз, мабуть, нізащо так не зуміла. Часом хочеться бути в тому сучому дискурсі... всіма печінками. Просто якщо серед цих людей я не стопроцентно своя, то де ж іще? є таке місце?
А замість цього "на кожен день" є Дарудар. і там я точно не своя, дарма, що викликаю до себе куди більше уваги і, мабуть, симпатії теж.

А є ж іще такі дискурси-контексти, з яких із часом не те що випадаєш, а тобою вибльовує. взяти хоч закулісся універівського студклубу. взяти хоч авторську пісню такого штибу, як тут, в Запоріжжі. Зараз мене пересмикує від усякого такого "как здорово, что всє ми здєсь". і хто його знає, котрий із контекстів мені отак переміниться через кілька років?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2014

S M T W T F S
  123 45
6 7 8 910 1112
1314 1516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 06:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios